• Hesabım
 • Anasayfa

Kiralama Koşulları

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İş bu sözleşmede aracı kullandırmak için kiraya veren araç sahibi “Kiralayan”, Kira karşılığında aracı kullanmak üzere alan “Kiracı” olarak anılacaktır.

 1. SÜRÜCÜ BELGESİ VE  YAŞ SINIRLAMASI

Araç kiralamak için 23 yaşını doldurmuş olmanız ve en az 3 yıllık yerli veya uluslararası geçerli ehliyet sahibi olmanız gerekmektedir. Orta ve Üst sınıf araçlar için 25 yaş ve en az 5 yıllık yerli veya uluslararası geçerli ehliyete sahip olunması gerekmektedir.

 Araç Sınıfı

 Yaş

 Ehliyet Süresi

 Ekonomik

En az 23 Yaş

 En Az 3 Yıllık Yerli veya Geçerli, Uluslararası Ehliyet

 Orta ve Üst

En az 25 Yaş

 En Az 5 Yıllık Yerli veya Geçerli, Uluslararası Ehliyet

 1. KİRALAMA SÜRESİ

      Araç kiralama minimum süresi en az 3 gündür (72 Saat).

 1. SÖZLEŞME BEDELİ

Ekteki fiyat tarifesi bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Bu sözleşmeden doğan fiyat tarifesinde yazılı miktarlar uygulanacaktır.  Sözleşme bedeli şunlardan oluşur;

 1. Kiralama Bedeli

Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için tarifede belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücreti, (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)

 1. Sigorta Bedeli

Kiracı ve bu sözleşmenin 5'inci maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralanan aracın kiracı tarafından kullanımı dolayısıyla üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların Poliçe Sınırları içinde kalan kısmından Sigorta şirketi ve poliçe sınırlarını aşan kısmından müşteri sorumlu olacaktır. Üçüncü kişilere verilen zararların araç sahibi kiralayana rücu edilmesi halinde, kiracı araç sahibine rücu edilen zararların faiz ve (dava ve takip giderleri, vekalet ücretleri vb.) tüm fer’ilerinden sorumlu olacağını ve bu miktarlar kendisine bildirildiğinde bekletmeksizin karşılayacağını peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.  

 1. Aracın Nakli Bedeli

Aracın, müşteriye teslim edildiği ofisten farklı bir yere bırakılması ve/veya yerde teslim edilmesi durumunda, aracın müşteriye teslim edildiği ofise geri götürülebilmesi için tarifede belirtilen Tek Yön Km. ücreti üzerinden araç nakil bedeli alınırŞu kadar ki, aracın ÜLGER Turizm ofislerinin bulunduğu şehirler dışında teslim alınması halinde, teslim alacak personelin, teslim alınacak yere ulaşım ücreti de müşteriden tahsil edilir.

 1. Vergiler

KDV ve yasalara göre tüketiciden tahsil edilmesi gereken vergiler sözleşme bedeline dahildir.

 1. Ek Sürücü Ücretleri

Sözleşmenin araç sürücü listesinde yer almayan kişiler aracı kullanamazlar. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir.

Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasar, ceza ve tazminatlardan sorumlu tutulur.

 1. Yakıt Giderleri

Araç müşteriye teslim edildiği yakıt miktarı ile teslim etmesi gerekmektedir. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları ÜLGER Turizm ofislerinde tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir.

 1. Bakım ve Tamirat

Araç müşteriye bakım ve temizliği yapılmış, hijyen koşulları sağlanmış olarak teslim edilecektir. Uzun süreli kira sözleşmesi ile araç kiralanması halinde, müşteri aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı aracın (yağ değişimi vb) periyodik bakımları için aracı bekletmeksizin kiralayana getirerek bakımının yapılmasını sağlayacak veyahut da aracın bakımını yetkili servis istasyonunda yaptıracaktır. Kiracı aracın bakımını yetkili servis istasyonunda yaptırması halinde kiralayan adına alacağı faturayı kiralayana teslim ettiğinde fatura bedeli kendisine iade edilecektir.

Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça, lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.

Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu, (yağsız, susuz kullanım, donma lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanacak olan aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.

Acil durumlarda gerekebilecek onarımlar, kiralayanın en yakın bürosunun onayı alınarak ve masrafları kiracı tarafından karşılanarak yaptırılır.

 1. Bebek Koltuğu

Kiralanan araçlarda bebek koltuğu bulunmamaktadır. Müşterinin talebi halinde araca fiyat tarifesinde yazılı bedel karşılığında bebek koltuğu ilave edilecektir.

 1. Trafik Cezaları

Kira sözleşmesinin yürürlükte sayıldığı dönemler boyunca araçtan kaynaklanan nedenlerle kesilen cezalar dışında kalan tüm Trafik cezaları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Kiracı karayolları trafik kurallarına göre hareket etmek zorundadır.  Bunların ihlalinden dolayı sebebiyet verdikleri kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunlara ait ferilerinden (trafik cezası kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucu oluşacak masraflar ve kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur.

 1. Köprü ve Paralı yollar geçiş ve kaçak geçiş ücretleri

Kiralayan tarafından araçların köprü ve paralı yol geçişlerinde ödenmek üzere araçlara takılmış olan HGS kartlarından harcanacak geçiş ücretleri  geçiş yapıldığı bedelin %18 hizmet bedeli eklenerek kiracı tarafından ilgili ofise ödenecektir.

 1. Kiracının Kira Sözleşmesine ve Yasal Kurallara Aykırı İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Kiralayana Yüklenen Sorumluluklar
 • Aracın başka bir sürücü tarafından kullanılmasından kaynaklı zararlar,
 • Kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları,
 • Aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin gelir kayıpları,
 • Hatalı Kullanma, çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek her türlü hasarın tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar, (Kiracı, önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir. Bu durumda oluşan zararın muafiyet sınırı dışında kalan kısmından sorumlu olacaktır.)
 1. Sözleşme Bitiminden Sonra Haber alınan gider ve zararlar

Kira sözleşmesinin yürürlükte olduğu dönemde aracın kullanımından doğmuş ancak, kira sözleşmesi bitimine kadar resmi makamlar, üçüncü şahıslar ve/veya kiracı tarafından bildirilmemiş veya tespit edilememiş olan tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

Kira sözleşmesinin bitiminden sonra haberdar olunan zararlar kiracının sözleşme sırasında bildirdiği kredi kartından tahsil edilecektir. Sözleşme sırasında kredi kartı bildirmemiş olan kiracıya doğan zararın ödenmesinin sözleşmede yazılı yollarla bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde ödeme yapılmaması halinde başkaca ihtara gerek kalmaksızın kiracı temerrüde düşmüş sayılacaktır.

 1. ÖDEME

Kiracı; bu sözleşmede talep ettiği kiralama türü ve hizmetlerin, bu sözleşmenin eki olan fiyat tarifesinde yazılı bedeller ile bu sözleşmeden doğan vergi, sigorta primi, ek hizmet bedellerini aşağıda yazılı çerçevede ödemeyi peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Üç aya kadar olan süreli kira sözleşmelerinde kiralama ve diğer hizmet bedelleri sözleşme sırasında satıcıya peşin ve/veya kredi kartı ile ödenecektir.

Kira sözleşmesinin üç aydan fazla olması halinde ilk üç aya ait kiralama ve diğer hizmetlerden doğan ücretler peşin olarak ödenecek, devamı kiralama dönemlerinin başlamasından önce yeni dönem kira ve diğer hizmet bedelleri peşin olarak ödenmeye devam edilecektir.

 1. TEMİNAT

Kiracı, sözleşmenin düzenlenmesi sırasında sözleşme bedelinden ayrı olarak sözleşme tutarında teminat ödemeyi kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Sözleşme sırasında teminatın ödenmemiş oluşu, kiralayanın teminat isteme hakkını ortadan kaldırmaz. Kiracı, kiralayanın teminat talep etmesinden itibaren üç iş günü içinde teminatı ödeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Geçerli American Express, Visa, Eurocard, Master Card sahiplerinin yeterli kredi limitleri bulunması halinde kira bedelleri ile teminatları kredi kartlarına tanımlanacak ve ayrıca teminat alınmayacaktır.

Nakit teminat ödemiş olan müşterilerin, kira sözleşmesi sonunda çıkarılacak kesin hesaba göre teminatından artan kısımları sözleşmenin sona erdiği tarihte def’aten müşteriye ödenecektir. Kredi kartı sahibi müşterilerin teminatlarından artan kısımları sözleşmenin bitiminden itibaren on iş günü içinde müşteri kredi kartı hesabına iade edilecektir.

 1. ÖDEMENİN YAPILMAMASI İŞLEYECEK FAİZ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

Uzun süreli kira sözleşmelerinde yeni dönem kira bedelinin kira dönemi başlangıcından itibaren üç gün içinde ödenmemesi halinde kiralayan kira sözleşmesini fesh ederek aracın bekletilmeksizin iadesini isteyebilir.

Kiracı, kiralayanın kira sözleşmesini uzatmaması ve/veya sözleşmeyi fesh ederek aracın iadesini istemesinden itibaren üç gün içinde aracın teslim etmemesi halinde aracın kiralayanın rızası dışında kullanılmasından dolayı hukuki ve cezai sorumlu olacağını peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Kiracı borcunun muaccel olmasından itibaren üç iş günü içinde ödeme yapmaması halinde borcunu T.C.M.B reeskont faiz oranı üzerinden işleyecek faizi ile birlikte ödemeyi peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.     

 1. GENEL KOŞULLAR
 1. REZERVASYON İPTALİ VE ÜCRET İADE KOŞULLARI

Kiracının güvence paketi satın almış olması veya rezervasyon saatinden 24 saat öncesine kadar araç kiralamaktan vazgeçtiğini ve rezervasyonun iptal edilmesini istemesi hallerinde kiracıdan rezervasyon ücreti alınmaz.

Kiralama işleminin tamamlanmasından sonra rezervasyon iptali halinde;

 • Üç günlük süre için yapılan rezervasyonlarda geri ödeme yapılmaz,
 • Üç günden uzun süreli rezervasyonlarda, rezervasyon tarihinden ileri doğru rezervasyon bitiş tarihini aşmamak koşuluyla üç günlük kira bedeli kesilerek geri kalan ücret kısmı kiracıya geri ödenir.  
 • GÜVENCE PAKETİ satın alınarak talep edilirse, rezervasyonunuzun herhangi bir ücret kesintisi olmadan iptaline izin verir. Buna ek olarak, aracı rezervasyon bitiş tarihinden önce iade ederseniz, yeniden hesaplanan kiralama ücretinden sonraki fazla ücret size iade edilecektir..
 1. KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI

Kiralayan mülkiyetinde bulunan araç sözleşmede belirtilen süre ve koşullara uyulması koşuluyla kiracıya verilmiştir.

Kiracı kira süresini, en az 24 saat öncesinden haber vermek, kiralayanın muvafakatini almak ve uzatmak istediği kira süresine karşılık kiralama ücretini ödemek şartıyla uzatabilir.

Kiralayan rezervasyon durumuna göre kiracıya verilen aracı değiştirerek sözleşmeyi devam ettirebileceğini bildirmesi ve kiracının da araç değişimini kabul etmesi halinde kira sözleşmesi kiracıya verilecek yeni aracın tarifesi üzerinden düzenlenecek yeni bir sözleşme ile devam ettirilir. Kira sözleşmesinin uzatılmasında yeni bir sözleşmenin imzalanmamış olması halinde bu sözleşme koşulları geçerliğini koruyacaktır.

Kiralayan sözleşmeyi uzatmak zorunda olmadığı gibi, sözleşmeyi uzatmaması halinde gerekçe göstermek zorunda değildir.

 1. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ – FESHİ

Taraflarca kira süresinin uzatılmasına karar verilmemesi ve/veya kiralayan kiracının kiralama süresini uzatma talebini kabul etmemesi halinde kira sözleşmesi sona erer.

Kiralayan; kiracının sözleşmenin esaslı koşullarından herhangi birine uymaması durumunda sözleşmeyi feshedebilir, hukuki yollara başvurmaksızın, tedbire veya hükme gerek kalmaksızın aracı derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

Kiracı, kira sözleşmesi sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı, kiralayanın “İstanbul Havalimanı İç ve Dış Hatlar Geliş Katı (ÜLGER Rent A Car) - Arnavutköy” adresine veya kiralayanın sözleşmede belirtilen adreslerden herhangi birine götürerek sözleşmede yazılı koşullara uygun şekilde kiralayanın yetkili personeline teslim ve iade etmek zorunda olduğunu, sözleşmenin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını, kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini peşinen ve gayri kabili rücu kabul ve beyan ve taahhüt etmiştir.

Kiracı, kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiralayanın hiçbir ön uyarıya gerek olmaksızın ve kiralanan araç nerede olursa olsun derhal geri alma hakkına sahip olduğunu, kiralayanın aracı iade almak için yapacağı harcamaları ödemekle yükümlü olduğunu peşinen ve gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. SÖZLEŞMENİN VE/VEYA ARACIN NAKLİ

Kiracı; aracı ve sözleşmeyi devir ve temlik edemez, alt kiracılık sözleşmesi ile üçüncü bir kişiye devir ve temlik edemez.

 1. YASAKLI HUSUSLAR

Kiracı aracı

 1. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasında ve yasadışı sayılan işlerde,
 2. Başka bir aracı çekmekte veya itmekte,
 3. Yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlarda,
 4. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
 5. Kiralayanın tarafından verilmiş uluslar arası triptik belgeleri olmaksızın ve kiralayanın onayı alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında
 6. Trafik kuralları bakımından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı maddeler taşınmasında,
 7. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,

             kullanmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. ARACIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KULLANDIRILMASI

      Kiracı, Kiralayanın onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu konuda tüm koşullarına tamamen uyulmasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler kontratta imzaları olması dahi, kiracı ile birlikte müşterek ve müteselsil sorumludur.

 1. KİRACININ KİŞİSEL BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE PAYLAŞILMASI

      Kiracı; bu sözleşmede belirtilen, İsim, Unvan, İş yeri ve İkamet Adresi, Sürücü Bilgileri ile Banka ve Kredi Kartı bilgileri vb. gibi sözleşmenin asli unsurlarından sayılan bilgilerin doğru olduğunu beyan etmiştir.

      Kiracı verdiği bilgilerin yanlış çıkması halinde idari, cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını, kiralama sözleşmesinin devam ettiği süre içinde bildirdiği adresinde değişiklik olması halinde bu durumu ve yeni adresini bekletmeksizin kiralayana bildireceğini kabul etmiştir.

      Kiracı, adres değişikliğini bildirmemesi halinde kiralayan tarafından sözleşmede yazılı adrese yapılan tebligatların kendisine yapılmış geçerli tebligat sayılacağını, tebligat yerine ilişkin hiçbir itirazda bulunmayacağını, sözleşmeye yazılı bilgilerin kiralayan tarafından korunacağını, sözleşme bedelini ödememesi ve/veya kiracının aracı kullanmasından doğan zararlar dolayısıyla bu bilgileri ilgili kişi ve yasal mercilerle paylaşılabileceğini ve adının uyarı listesine bildirilebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. KİRACININ ARACI VE ARAÇ BELGELERİNİ KORUMA YÜKÜMLÜĞÜ

      Kiracı, kullandığı sürece, trafik ve sürüş kurallarına uygun olarak kullanacağını, aracı güvenli alanlarda, araç emniyetini sağlayacak şekilde kapalı ve kilitli olarak park edeceğini, kiralayan tarafından kendisine teslim edilen araca ait plaka, anahtar ve resmi belgeleri teslim aldığı şekilde koruyacağını, plaka ve belgelere zarar vermeyeceğini, üzerinde hiçbir işlem veya kayıt konulmasına izin vermeyeceğini ve aldığı şekilde kiralayana iade ve teslim edeceğini, aksi halde plaka ve belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak olan giderleri hiçbir koşul ileri sürmeksizin ödeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul, betan ve taahhüt etmiştir.

 1. ARACIN YETKİLİ MAKAMLARCA MÜSADERESİ

      Kiracının kusuru olsun olmasın, aracın kendisinden ve/veya kiralayan tarafından kiracıya verilen belgelerden kaynaklanmayan nedenlerle aracın yetkili makamlarca müsaderesi veya araca el konması halinde, aracın geri alınması için yapılacak tüm harcamalar ile, aracın geri alınmasına kadar geçecek süreye ilişkin kira bedelleri kiracı tarafından ödenecektir. Resmi makamlarca müsadere edilen ve/veya el konulan aracın geri alınamaması durumunda, aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenecektir.

 1. ARAÇTA BULUNAN EŞYALARIN KAYBOLMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK

      Kiracı, aracı teslim alması sırasında kendisine zabıtla teslim edilecek olan (yedek lastik, yardım gereçleri vb.) araç gereçleri, aracı teslim sırasında tutulacak zabıtla tam ve eksiksiz olarak kiralayana teslim edecektir. Kiracı, bu araç gereçlerin tam olarak teslim edilmemesi halinde bedellerini, aracın teslimi sırasında kiralayana def’aten ödeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

      Kiracı; aracın kendisine tesliminden, iadesine kadar geçen sürede araçta kullandığı ve/veya taşıdığı eşyalarını, aracı kiralayana teslimden önce araçtan alacak aracı boş ve iadeye hazır halde olduğuna ilişkin tutulacak tutanakla kiralayana teslim edecektir. Kiracı, aracı tutanakla kiralayana teslim ettiğinde araçta kendisine ait her hangi malın bulunmadığını ve kiralayanı ibra etmiş sayılacağını ve kiralayandan hiçbir hak ve talebinin kalmamış olacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. ARACIN VE YEDEK PARÇALARIN ÜRETİM HATALARINDAN DOĞAN HASARLARDAN SORUMLULUK

      Kiralayan aracın ve/veya yedek parçaların üretimini yapan taraf olmadığı için, Aracın parçalarının teknik ömürleri dolmamış ve gerekli bakımları yapılmış olması koşuluyla, aracın ve yedek parçaların mekanik ve/veya üretiminden kaynaklanan nedenlerden doğmuş hasarlardan sorumlu tutulamaz. 

 1. KİRALAYANIN ARACI TAKİP YETKİSİ

Kiracı, işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini, bu sistemlerin çalışmasına hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, bu sistemlere müdahale etmenin kiracıya bu sözleşme verilmiş kullanma yetkisini sona erdireceğini ve aracın yasadışı şekilde ele geçirilmesi olarak kabul edileceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Taraflar birbirlerinin haberdar oldukları kişisel verilerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında koruma yükümü altında olduklarını karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Kiracı, kiralayanın kendi iş sınırları içinde kalmak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yazılı kurallara aykırı olmamak koşuluyla kişisel verileri işleyebileceğini, iş ortakları ile sınırlı kalmak koşuluyla paylaşabileceğini, kiralayanın web sitesi, SMS ve diğer iletişim kanallarından kendisine veri ve bilgi paylaşımı yapabileceğini, kiralayana yazılı olarak bildirmedikçe iletişim kanallarından kendisine ve kiralayanın iş ortaklarına veri aktarımının sürdürüleceğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. YABANCI EHLİYETLE ARAÇ KİRALAMA
 1. Kiralama yapacak olan Türk vatandaşları dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarının yalnızca aşağıdaki şart ve koşullarda mümkün olduğunu bilir ve kabul eder;

Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.

Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış sürücü belgelerinin Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

 1. Kiralama yapacak olan Yabancı ülke vatandaşları ise dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarının aşağıdaki şart ve koşullarda mümkün olduğunu bilir ve kabul eder;

Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

 1. SİGORTA
 1. Kiralanan araçlar; Karayolları trafik yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, poliçe sınırları içinde, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinin alacağı tazminat miktarında yüklenir.  Bu hadlerin üzerindeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
 2. Kiracı; kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararla aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.
 3. Kiranın başlangıcında, belirlenen Hasar Muafiyet Primini ödemeyi kabul eden kiracı aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluktan kurtulacaktır;

Kiracı veya yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir.    

Sorumluluk ve suçun takdiri, yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak, peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir. 

      Kiracı; kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlardan alınmış (Trafik polisi ve Jandarma) Trafik Kazası tespit Tutanağını, alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

 1. Çalınma halinde, kiracı derhal en yakın Polis veya Jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir, bulunamazsa ilk 45 günlük sürenin kira bedelini kiracı ödeyecektir.
 2. Kiracı, ÜLGER Turizm tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını yada Full sigorta ve Mini Hasar Sigortasını satın almış olsa bile, 
 • Alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında kazaya sebep olmuşsa,  
 • Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtildiği, (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtildiği) 
 • Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtildiği,
 • Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı,  
 • Yüksek devir hızı ile araç kullanımı vb. özensizlik ve kasıt sonucu kazanın oluştuğu,
 • Yanlış veya kaçak yakıt kullanıldığının tespit edildiği,  
 • Lastik patlaması sonucunda jant üzerinde sürüşe devam edildiği,
 • Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanıldığı, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanıldığı,
 • Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapıldığı,  
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği,  
 • (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) Aracın üst kısımlarında hasara neden olan kaza yapıldığı

hallerde oluşan hasarlardan sorumlu olduğunu (kiralayan trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi) bu hasarların giderilmesi için yapılan giderler ile bu hasarların giderilmesi süresince oluşan iş kaybı tazminatını itiraz etmeksizin ödeyeceğini peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. 3.Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir. 
 2. Araçlarınızda hasar meydana gelmesi durumunda rapor tutturmayan kiracılar, hasarın tamamını ödemekle mükelleftir. Lastik patlamaları, far, cam kırılmaları, stepne çalınmaları sigorta kapsamı dışındadır.
 3. Kiracının talep etmesi halinde, sigorta kapsamını genişleten aşağıdaki ek sigortalar satın alınabilir;
 • Muafiyet Sigortası

Muafiyet oranı, kasko hasarlarında sigortalıya düşen ödeme miktarıdır. %2 muafiyetli düzenlenen poliçelerde hasar başına araç bedelinin %2'si kiralayan tarafından ödenir.  Bu sigortayı alarak bu bedelden muafiyet sağlanır.

 • Güvence Paketi

Rezervasyonunuzun alış saatinden önce talep edildiği taktirde, ücret kesintisi olmadan iptal edilmesine olanak sağlar. Ayrıca aracı rezervasyon bitiş tarihinden önce iade edildiği takdirde, yeniden hesaplanan kiralama ücreti sonrasındaki fazla tahsilat kiracıya iade edilecektir.

 • Lastik, Cam, Far Sigortası

Araçtaki standart kasko, lastik, cam ve farlara verilen hasarları kapsamamaktadır. Kiralan aracın karoser aksamında hasar olmadan tek başına zarar görmüş 1 lastik (jant hasarları bu sigorta kapsamında değildir.), 1 cam (dış dikiz ayna camı , tavan camı bu sigorta kapsamında değildir.), 1 far hasarları da teminat altına alınmaktadır. 1 adet hasar için geçerlidir.

 • Mini Hasar Sigortası

Araçta 750 TL' ye kadar oluşan maddi hasarları, kiracının yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın teminat kapsamına alır. Mini Hasar sigortasının belirlediği teminat bedelinin üzerinde oluşan hasarlarda müşteri tüm hasar bedelinden sorumludur.Mini Hasar sigorta kapsamında kiralanan aracın karoser aksamında hasar olmadan tek başına cam, lastik ve fardan oluşacak hasarlar mini hasar kapsamı dışında kalmaktadır.

 • Full Kasko

Kaza durumunda, kiralanan araç grubuna bağlı olarak kaza başına düşen,  değişen tutarlardaki muafiyet ücreti kiracı sorumluluğunu ortadan kaldıracağı gibi, Mini Hasar, Lastik, Cam, Far Sigortası, Güvence Paketi sigortalarının toplamının şartlarını kapsamaktadır.

 1. SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER
 1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı,
 2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana geldiği,
 3. Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu,
 4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı,
 5. Kazanın trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana geldiği,
 6. Sürücünün %100 kusurlu olduğu,
 7. Kazanın, kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana geldiği,
 8. Kazanın, başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenmesi, taşınması sırasında meydana geldiği,
 9. Kazanın, aracın yarış hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı yollarda kullanılması sırasında meydana geldiği,
 10. Kazanın, trafik kurulları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana geldiği,
 11. Sigara ve emsale yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın yanıkların olduğu,
 12. Aracın döşemesinde yanık ve lekelerin olduğu,
 13. Hatalı kullanımdan dolayısıyla lastik yarılmaları, cam kırılması, teyp kırılması

vb. durumlarda oluşan hasarlar sigorta teminatı dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

 1. SİGORTA KAPSAMINI VEYA MUAFİYET SINIRLARINI AŞAN ZARARLAR İLE İŞTEN KALMA TAZMİNATI

Kiralayan, aracın kiracıya tesliminden iade alınmasına kadar geçen sürede, araçtan ve/veya kiralayandan kaynaklanmayan her türlü fiil ve ihmalden doğan ve sigorta tazminatından kısmen veya tamamen yararlanılamayan hasarlardan doğan zararlar ile bu hasarların giderilmesi için aracın işten kalma tazminatını kiracıya rücu hakkına sahiptir.

 1. TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK YAZIŞMALAR

Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerinin sözleşmede yazılı işyeri ve/veya ikamet adreslerine noter aracılığı ile gönderecekleri yazışmalar yanı sıra birbirlerinin sözleşmede yazılı SMS, WhatsApp ve Mail adreslerine gönderdikleri yazıların gönderildikleri tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 1. UYGULANACAK HUKUK, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda konularına göre öncelikle Borçlar Kanunu, Tüketici Koruma Kanunu, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun olmak üzere Türk Hukukunun yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların öncelikle dostane çözüm yolları çözüleceğini, dostane çözüm yolları ile çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümü için açılacak davalarda Bakırköy Mahkemelerinin ve (Çek, senet vb.) ödeme belgelerinin keşide ve ödeme yerleri farklı olsa bile tarafların birbirlerine karşı yürütecekleri takiplerde Bakırköy İcra Dairelerinin yetkili olacağını, mahkeme ve icra dairelerinin yetkisine itiraz haklarından karşılıklı olarak feragat ettiklerini kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 1. SÖZLEŞME VE EKLERİ

Bireysel (Gerçek kişi) kiracıların aracı teslim almadan önce Geçerli Kimlik Belgesi fotokopileri ile adlarına düzenlenmiş (su, elektrik doğalgaz vb.) bir fatura aslını kiralayana sunmaları ve kira ve teminat bedelini karşılamaya yeterli limite sahip olan kredi kartı ve/veya nakit olarak sözleşme bedelini kiralayana ödemiş olmaları gerekmektedir.

Kurumsal (Tüzel Kişi) kiracıların, tüzel kişilikleri ile ilgili (Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Yetkili Kişi Kimlik Belgesi örneği vb.) belgeleri kiralayana sunmaları ve kira ve teminat bedelini karşılamaya yeterli limite sahip olan kredi kartı ve/veya nakit olarak sözleşme bedelini kiralayana ödemiş olmaları gerekmektedir.

Araç tesliminden önce kiracılardan alınan gerçek ve/veya tüzel kişilik bilgilerini içerir belge örnekleri ile (nakit ve/veya kredi kartı) ödeme belgeleri bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.